В рамките на медицинската специалност “Ортопедия и травматология” се осъществява профилактика, диагностика, лечение, медицинска експертиза във връзка със заболявания и травми на опорно-двигателния апарат, здравни грижи, ранна рехабилитация на пациенти с ортопедични и травматологични заболявания.

В Медицински център „Доктор Стайков“  ЕООД се извършват следните медицински дейности в обхвата на медицинска специалност „Ортопедия и травматология:

 • първичен преглед с физикално изследване;
 • специфични клинико-диагностични техники по топографски области.
 • вторичен преглед и оценка на нов медицински проблем;
 • първичен преглед в домашни условия;
 • вторичен преглед в домашни условия;
 • консултация с друг специалист;
 • назначаване на медико-диагноситчни изследвания;
 • тълкуване на образни изследвания: конвенционални рентгенографии, ехографии, КАТ, ЯМР, сцинтиграфия и др.
 • тълкуване на клинико-лабораторни показатели.
 • неоперативна ортопедично-травматологична лечебна дейност, която включва: амбулаторно консервативно, функционално и медикаментозно лечение на ортопедични заболявания и травми в рамките на компетентността на специалиста и структурата; насочване на пациентите своевременно към лечебните заведения за болнична помощ с оглед допълнително диагностично уточняване и лечение; проследяване на оперирани пациенти с ортопедично-травматологични интервенции в късния постоперативен период (след 30-ия ден), като извършва профилактика, откриване и лечение на евентуални усложнения.
 • освидетелстване на лица по повод временна неработоспособност, трудоустрояване, снабдяване с медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения, професионално ориентиране, подготовка и насочване към ТЕЛК.

 

Извършват следните манипулации и процедури:

 

 • инжекции – подкожни, мускулни и венозни;
 • прилагане на тетаничен анатоксин;
 • временна и трайна хемостаза;
 • локално обезболяване;
 • интрадермални, скарификационни и конюнктивални тестове;
 • парентерални инфузии;
 • отстраняване на хирургичен шевен материал;
 • превръзка на рана;
 • сондиране на рана или фистула;
 • промивка на дренаж;
 • вземане, съхраняване и организиране транспорта на материали за биопсично и цитологично изследване;
 • ставна пункция и медикаментозна вътреставна апликация;
 • аспирация на бурса;
 • пункция на патологично преформирани кухини;
 • лечение на хронични и трудно зарастващи (проблемни) рани;
 • лечение на следоперативно усложнени рани;
 • дрениране;
 • основни имобилизации на  крайници;

 

В операционен сектор към медицинския център, могат да се извършват и  следните хирургични дейности:

 

 • шев на меки тъкани до ниво фасция/мускул;
 • повърхностни инцизии, ексцизии и некректомии при рани;
 • вземане на биопсичен материал от меки тъкани;
 • инцизия на панарициум и паронихия;
 • инцизия и дренаж на палмарно или тенарно пространство;
 • инцизия на сухожилен панарициум;
 • отстраняване на нокът и нокътно ложе;
 • диагностична и лечебна пункция на повърхностни кисти и абсцеси;
 • миотомия;
 • бурзотомия и бурсектомия;
 • биопсия на повърхностни новообразувания;
 • отстраняване на повърхностно чуждо тяло;
 • отстраняване на малки повърхностно разположени импланти (К спици, серклажи, синдезмални винтове и др.);
 • напасване на протези на горен и долен крайник;
 • поставяне или смяна на гипсови и други имобилизации на крайниците.

 

Рехабилитационна дейност се осъществява в пряка връзка  със звеното по физикална и рехабилитационна медицина на центъра: извършва се проследяване, диагностика и своевременно лечение на очакваните усложнения, ранна рехабилитация, обучение в ползване на помощни средства, приспособления и съоръжения за придвижване; максимално бързо ресоциализиране и предотвратяване на инвалидизация на пациенти с хронични ортопедични и травматологични заболявания.

Изготвяне на индивидуална програма, указания за домашна рехабилитация.

При нужда от по-продължително рехабилитационно лечение пациентите се насочват  към специализирана болница за рехабилитация.

 

В специализирания кабинет по ортопедия и травматология  на Медицински център „Доктор Стайков“ ЕООД  работи д-р Евелин Бурмов, отличен специалист по ортопедия и травматология, с богат практически опит, който осъществява и малки хирургични интервенции в операционния сектор на центъра.

Назад
Нашият Екип
Дейности