РЕЗЮМЕ НА ПУБЛИЧНАТА ЧАСТ ОТ ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „ДОКТОР СТАЙКОВ“ ЕООД

Целта на настоящата политика е да бъдете информирани какви лични данни бихме събрали за Вас, с каква цел, срок на съхранение и какви са вашите права. Връзка с нас:

 • Наименование и ЕИК: „Медицински център Доктор Стайков“ ЕООД, EИК 203351953
 • Седалище и адрес на управление: град Бургас, ул. Транспортна No 33.
 • Адрес за кореспонденция: град Бургас, ул. Транспортна No 33, e-mail: dr_staykov@abv/bg
 • Представителство: Йордан Иванов Стайков – управител.
 • Информация за връзка с администратора (той е и служител по защита на данни): Димитър Спасов, тел: 0988 720 977, e-mail: dimitar.spsv@abv.bg.

Правно основание за обработване

Правните основания за обработване от страна на Администратора на лични данни, са:

 • GDPR, чл.6, §1, т.1, б.“в“ за спазване на законови задължения, приложими към МЦ като администратор (Кодекс за социално осигуряване, Закон за здравето, Закон за лечебните заведения, Национален рамков договор между НЗОК и БЛС с приложенията към него и договор на МЦ с РЗОК, както и серия подзаконови нормативни актове, приложими към съответната материя и за съответен регистър на лични данни) – във връзка с отношенията с НЗОК (РЗОК), НОИ, с държавни и общински администрации и други институции.
 • GDPR, чл.6, §1, т.1, б.“г“ за защита на жизненоважни интереси на субектите на данни – във връзка с осъществяване на дейностите за полагане на здравни грижи, за опазване на живота и здравето на пациентите и/или за възстановяване.
 • GDPR, чл.6, §1, т.1, б.“д“ за изпълнението на задачи от обществен интерес – във връзка със социално значими заболявания.
 • GDPR, чл.6, §1, т.1, б.“б“ – за изпълнение на договори, по които субектите на данни са страни, или за предприемане на стъпки по искане на субект на данни преди сключване на договор – във връзка с трудови, осигурителни, гражданско – правни и други отношения.

Каква информация събираме?

Възможно е да събираме лични данни за Вас, когато използвате сайта ни или изберете нашите услуги. В повечето случаи самите вие ни предоставяте тази информация, избирайки и съгласявайки се да ни изпратите информация за себе си, а в други случаи ние изискваме личните Ви данни, за да спазим законово задължение, за сключване на договор или защитим наш законен или Ваш жизненоважен интерес. В зависимост от услугите, които ползвате, събираме и обработваме следната информация за вас:

Лечебното заведение е организация, която събира и използват данни, свързани със здравето, генетичните данни или други видове чувствителни лични данни. Обработват се следните категории лични данни, отнасящи се до физическите лица: Физическа идентичност – име, паспортни данни, ЕГН, адрес, телефон, месторождение и електронен адрес, имена и адрес на посочен от Вас близък; Физиологична идентичност – генетичен и биологичен материал, рентгенови изследвания и др.; Психическа и Психологическа идентичност; Лични данни, отнасящи се до здравето.

Чувствителните лични данни, които събираме се използват за осигуряването на здравни грижи и лечение, както и медицинска диагноза. Ние можем да събираме, използваме и споделяме т.нар. обобщени данни. Тези данни произлизат от Вашите лични данни, но не се считат за лични т.като те не могат, директно или индиректно да разкрият Вашата самоличност /например за статистически цели/. Информацията, която предоставяте се ползва единствено и само за конкретната цел и се съхранява съобразно законоустановения ред и правилата за архивиране на Медицински център „Доктор Стайков“ ЕООД.

Предоставяне на Вашите данни на трети лица

Такива са: НЗОК, РЗОК, МЗ, РЗИ, МВР, Съд и Прокуратура и други институции, които нормативно изискват от нас да им предоставяме определена информация. Не се позволява данните да бъдат използвани за друго освен и само да конкретните цели и съгласно нормативно определените цели.

Международен трансфер /извън Европейското икономическо пространство/ на данни извършваме само в случай на необходимост.

Вашите права в тази област са:

 • Правото на достъп до личните Ви данни;
 • Правото да поискате корекция на личните Ви данни;
 • Правото да поискате изтриване на личните Ви данни;
 • Правото да възразите срещу обработката на данните Ви;
 • Правото да поискате ограничаване на обработката на данните Ви;
 • Правото да дадете/откажете достъп до данните, отнасящи се до Вас на трети лице;
 • Правото да оттеглите своето съгласие за обработка на данните Ви.

Част от правата ви като изтриване на данните или възразяване срещу обработването, могат да бъдат ограничени от действащото законодателство. Информираме ви, че по настоящото законодателство имате право и на жалба за начина, по който се обработват данните ви до надзорния орган Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или www.cpdp.bg

Вашите задължения:

При приемането Ви в центъра Ваше задължение, установено със закон е да представите документ за самоличност съгласно чл. 50 от Закона за здравното осигуряване „При ползване на медицинската помощ осигурените лица са длъжни да представят документ за самоличност, а изпълнителите на медицинска и дентална помощ да извършат проверка на здравноосигурителния статус на лицата съгласно данни на Националната агенция за приходите“

Съхраняване на Вашите данни:

Медицински център „Доктор Стайков“ ЕООД ще съхранява Вашите лични данни за определен брой години, съгласно българското законодателство и вътрешните правила на дружеството за съхранение на документи. Медицински център „Доктор Стайков“ ЕООД прилага мерки за защита на личните Ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване.

Данните за Вашето здраве са защитени и не могат да стават достояние на трети лица без Вашето съгласие, освен в изрично определени със закон случаи. Информацията, относно Вашето лечение е строго поверителна. Персоналът няма право да предава без Ваше позволение информацията на никого, освен на Вашият личен лекар. По Ваше желание персоналът няма да уведомява или ще уведомява роднините и близките Ви за Вашето състояние.

Данните, които имаме за Вас, трябва да са точни и актуални.

Моля, уведомите ни, ако настъпят промени във Вашите данни.

Тази процедура за защита на лична информация може да бъде променяна във времето. Редовното преглеждане на тази страница Ви гарантира, че винаги ще сте наясно каква информация събираме, как и за какви цели „Медицински център Доктор Стайков“ ЕООД я използва, и при какви обстоятелства (ако настъпят такива) ще я споделяме с други страни.

Ако имате въпроси по отношение защитата на данните, можете да се обърнете към „Медицински център Доктор Стайков“ ЕООД и нашето Длъжностно лице по защита на данните на електронен адрес, а също и писмено.