Neuron-Spectrum

Neuron-Spectrum-4/EPM

  • Електроенцефалографията е метод, при който чрез електроди, поставени върху два пункта на кожната повърхност на черепа, се отвежда
    разликата в електрическото напрежение и се измерва електрическата активност на мозъка. Разликата в електрическото напрежение се регистрира
    на ЕЕГ-апарат.
  • ЕЕГ търпи развитие с възрастта, както и при различна активност. По тези причини отклоненията в основните параметри на ЕЕГ активността не са
    достатъчно условие за наличие на патологични промени, а е задължително да бъдат съчетани с клиничните изяви.
  • ЕЕГ е с продължителност 20-30 минути и по преценка на лекаря, извършващ изследването, често се използват провокационни проби с цел стимулиране на различни видове мозъчни активности. Изследването не причинява почти никакъв в дискомфорт и е безвредно. Електродите само отчитат мозъчната активност. Извършва се от лекар – специалист по нервни болести, който има съответната квалификация за тази дейност.