Физикалната и рехабилитационна медицина е клинична медицинска специалност с преобладаваща терапевтична насоченост, която изучава биологичното въздействие на естествените и преформираните физикални фактори върху човешкия организъм.

Приложението на физикалните и естествените фактори, както и на рехабилитационните процедури е свързано с профилактиката на редица заболявания, диагностика с инструментални и мануални методи и тестове, терапия според вида и фазата на основното заболяване и съпътстващите заболявания. Медицинската рехабилитация включва и дейности за постигане на максимална функционална годност и успешна ресоциализация на хората с увреждания и застрашени от инвалидизация лица.

Комплексното действие на всички тези фактори водят до цялостното психо-соматично възстановяване и/или стабилизиране на организма.

Чрез методите на физикалната и рехабилитационна медицина се постига стимулиране на общата реактивност и закаляване на организма в рамките на провежданите профилактични и рекреационни мероприятия, подпомогане на медико-биологичното възстановявяване и профилактика на усложненията, осигуряване на максимално функционално възстановяване и ефективна ресоциализация и поддържане на функционалното състояние и ограничаване на патологичните последствия.

Като краен ефект от влиянието на факторите, от комплексното им и навременно прилагане, от спазване на периодичността и продължителността на провеждане на съответните процедури, съчетано с правилен подбор на средствата и методите на рехабилитацията, се постига значително подобряване в качество на живот на заболелите.

В Медицински център „Доктор Стайков“ ЕООД звеното по ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА е разположено на отделен етаж и е структурирано, по начин, който предлага максимално добри условия за провеждане на различните видове процедури.

Функционалното зониране на структурата е проектирано с обособяване на:

 • Две зали с отделни кабини за дейностите по електро- и светлолечение.
 • Самостоятелно помещение за високочестотна терапия;
 • Две самостоятелни помещения за високоинтензивна лазертерапия ;
 • Самостоятелна зала за високоинтензивна магнитотерапия с три кабини;
 • Зала за активна кинезитерапия;
 • Зала за механотерапия и функционална реедукация – в самостоятелно помещение.
 • Три самостоятелни кабинета за лечебен масаж – всеки с териториално обособено едно работно място.

Медицинското обзавеждане и оборудване на структурата по Физикална и рехабилитационна медицина включва апаратура от най-висок клас, последно поколение, съчетано със съвременни кинезитерапевтични технологии.

Медицинският център разполага с:

1. Апарати за ниско- и средночестотни токове

2. Апарат за високочестотни токове;

3. Апарати за ултразвукова терапия;

4. Апарати за нискоинтензивно магнитно поле – с малки индуктори за по-малки участъци на тялото.

5. Апарати за нискоинтензивно магнитно поле – с големи индуктори – тип „соленоиди“ , приложими при по-големи сектори на тялото.

6. Апарати на високоинтензивно магнитно поле, който е единствен на територията на областта.

7. Апарати за високоинтензивна лазертерапия;

8. Апарат за екстракорпорална ударно-вълнова терапия, чрез който е въведена една сравнително нова методика за физиотерапия и който няма аналог в другите лечебни заведения.

9. Апарат за Текар – терапия;

10. Източници на видими лъчи с филтри от синия и червения светлинен диапазон – и/или инфрачервени лъчи.

Кинезитерапията в медицинския център е ситуирана в две зали – за активна кинезитерапия и за пасивна кинезитерапия.

В залата за активна кинезитерапия са разположени шведски стени, огледала, постелки, тренировъчни уреди и приспособления – тояжки, гирички, топки, еспандери, уреди за трениране на фини движения, раздвижване на стави, табло за трениране на дейностите от ежедневието.

Залата за пасивна кинезитерапия разполага с най-новите и съвременни приспособления за суспенсионна и пулитерапия, за пасивно раздвижване на стави на горен и долен крайник . Чрез апарата Артромод програмирано, плавно и без болка се раздвижват засегнатите стави след фрактури и ендопротезиране на изкуствени стави.

Прилагани терапевтични методи и процедури в Медицински център „Доктор Стайков“ ЕООД:

1. Електролечение, чрез прав постоянен (галваничен) и прав нискочестотен ток:

 • електрофореза;
 • електростимулации на нервно-мускулния апарат с нискочестотни токове
 • лечение със синусоидално-модулирани токове;
 • лечение с интерферентен ток;
 • интерферентен ток с вакум
 • нискоинтензивно импулсно магнитно поле;
 • ултразвук (фонофореза);
 • екстракорпорална ударновълнова терапия – високоинтензивни краткотрайни вълни от звуковия и ултразвуковия диапазон, с нискочестотно генериран изходен импулс и намира приложение при тено-лигаментарна патология, инсерциопатии, мускулен спастицитет ии други заболявания, като процедурата се провежда 1 път на няколко дни до една седмица.
 • високочестотни токове
 • лечение с ултрависокочестотни токове – електромагнитно поле с ултрависока честота;

2. Светлолечение:

 • облъчвания с източници на инфрачервени и видими лъчи – с подбор на филтри за селективно въздействие с лъчи от определен вълнов диапазон;

3. Кинезитерапия

 • Активна кинезитерапия – със или без спомагателни уреди и средства, прилагат се комплекси от активни, подпомогнати и срещу съпротивление упражнения за възстановяване на функционалния дефицит и превенция на усложненията;
 • пасивна кинезитерапия – при болни с двигателен дефицит от различно естество – пасивни раздвижвания/упражнения и лечебен масаж.

3.1. Лечебен масаж – класически и специализиран:

 • релаксиращ – подготвителна процедура при спастично повишен мускулен тонус вследствие увреда на централния двигателен неврон и ригидност на мускулатурата при вертеброгенна патология, ставни контрактури и др.;
 • стимулиращ (тонизиращ) – при вяла мускулатура (увреда на периферния двигателен неврон, хипотрофична мускулатура след луксации, фрактури, дегенеративни и възпалителни ставни заболявания и др.);
 • профилактичен – за превенция на усложненията (декубитуси, застойни явления);
 • оттичащ – профилактичен или лечебен, при хипостатични явления;
 • лимфен дренаж – апаратен за улесняване на лимфно-венозния отток;

3.2. Асистирана кинезитерапия – съчетана, при непълен двигателен дефицит и запазена/възстановена двигателна функция в непълен обем;

3.3. Суспенсионна терапия – в условия на елиминирана гравитация, чрез окачване на маншони за крайниците под съответен ъгъл;

3.4. Пулитерапия – пасивно гравитационно обременяване в същите условия;

3.5. Аналитична кинезитерапия – при ограничен патологичен процес в даден сегмент или крайник, освен избирателно трениране на засегнатия участък /става/или мускулна/и група/и занятието започва с подготвителен кинезитерапевтичен комплекс с индивидуално натоварване, обем и продължителност и постепенно включване на съседни сегменти или контралатерален крайник;

Чрез методите и средствата на физикалната и рехабилитационна медицина се лекуват на заболявания на опорно-двигателния апарат (в т.ч. и дегенеративни), неврологични заболявания – заболявания на централна и периферна нервна система, вътрешни заболявания, в т.ч. ревматологични заболявания, хирургични заболявания, детски заболявания от възпалително естество, ушно-носно-гърлени заболявания и други.

В специализираните кабинети по физикална терапия и рехабилтация на Медицински център „Доктор Стайков“ ЕООД работят лекари с дългогодишен опит и високо ниво на квалификация, доказали своя професионализъм: д-р Йордан Стайков, д-р Галина Кърчева, д-р Галина Димитрова, д-р Тодор Денев, д-р Георги Ангелов, както и рехабилитатори и ерготерапевти, владеещи методите и средствата на физикалната и рехабилитационна медицина, прилагащи високоспециализирани методики в медицинската практика.

В медицинския център се обучават студенти от Медицински колеж – Бургас и от Университет „Проф. Д-р Асен Златаров“ – Бургас по специалностите „Рехабилитатор“ и „Ерготерапевт“.

Най-често срещаните заболявания, при които се прилагат методите и средствата на физикалната и рехабилитацонна медицина може да видите тук.

ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ

(ортопедични и травматологични заболявания, ревматологични заболявания)

1. Ревматоиден артрит;

2. Синдром на Reiter-Leroy;

3. Дистална интерфалангеална псориатична артропатия, псориатичен спондилит;

4. Инвалидизиращ артрит;

5. Ревматоиден бурсит;

6. Възпалителна или реактивна полиартропатия;

7. Идиопатичен подагрозен артрит с различна локализация;

8. Други кристалоидни артропатии и други специфични артропатии;

9. Коксартроза;

10. Гонартроза;

11. Анкилозиращ спондилит, спондилоза и възпалителни спондилопатии;

12. Други спондилози с миелопатия или радикулопатия;

13. Увреждане на междупрешленни дискове във всички отдели на гръбначния стълб;

14. Последици от травми (фрактура, изкълчване, навяхване, разтягане, смазване и травматична ампутация) на горен и долен крайник;

15. Последици от травми на мускули и сухожилия на горен и долен крайник;

16. Последици от травми на шията, гръбначен стълб и таз;

17. Последици от термични и химични изгаряния, и измръзване;

18. Състояние след алопластика на стави, поставяне на ортопедични имплантанти на стави и изкуствен крайник;

19. Полиартроза;

20. Контрактури на стави;

21. Вродени аномалии и деформации на костно-мускулната система – луксация и сублуксация на тазобедрена става, деформации на гръдния кош и гръбначния стълб, други вродени аномалии на долен крайник, гръбначен стълб и гръдния кош – Синдром на Klippel-Feil, Синдром на Ehlers-Danlos и други сродни състояния;

22. Вродена спондилолистеза, врадена сколиоза, остеохондродисплазии;

ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЦЕНТРАЛНА НЕРВНА СИСТЕМА

(при увреда на централен двигателен неврон)

1. Детска церебрална парализа;

2. Първични мускулни увреждания и спинана мускулна атрофия;

3. Болест на Parkinson

4. Множествена склероза

5. Вяла хемиплегия

6. Спастична хемиплегия

7. Вяла параплегия

8. Спастична параплегия

9. Вяла тетраплегия

10. Спастична тетраплегия

11. Последици от мозъчносъдова болест:

 • Последици от субарахноидален кръвоизлив
 • Последици от вътремозъчен кръвоизлив
 • Последици от друг нетравматичен вътречерепен кръвоизлив
 • Последици от мозъчен инфаркт
 • Последици от инсулт, неуточнен като кръвоизлив или инфаркт на мозъка

12. Последици от травми на главата:

 • Последици от вътречерепна травма

13. Последици от травми на шията и тялото:

 • Последици от травма на гръбначния мозък

ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ПЕРИФЕРНАТА НЕРВНА СИСТЕМА

(при увреда на периферен двигателен неврон)

1. Диабетна полиневропатия – при инсулино зависим и при инсулино независим тип диабет;

2. Невралгия на троичния нерв;

3. Увреждания на лицевия нерв- парализа на Вell;

4. Невралгия на лицевия нерв;

5. Увреждане на нервни коренчета и плексуси – цервикален плексус, брахиален плексус, лумбо-сакралния плексус, гръдни коренчета; шийните коренчета, лумбо-сакралните коренчета;

6. Притискане на нервни коренчета и плексуси;

7. Притискане на нервни коренчета и плексуси при болести на междупрешленните дискове ;

8. Притискане на нервни коренчета и плексуси при спондилоза;

9. Мононевропатии на долен крайник – увреждане на бедрения, седалищния, фибуларния и тибиалния нерви;

10. Множествен мононеврит на долен крайник;

11. Мононевропатии на горен крайник – синдром на карпален канал, увреждания на медианния, лакетния и лъчевия нерви;

12. Множествени полиневрити на горен крайник;

13. Други неврити и парестезии.

14. Наследствена и идиопатична невропатия – наследствена моторна и сетивна невропатия, болест на Сharcot-Мarie-Tooth, болест на Déjerine-Sottas, наследствена моторна и сетивна невропатия, типове I-ІV, перонеална мускулна атрофия (аксонален тип)(хипертрофичен тип), синдром на Roussy-Levy;

15. Невропатия в съчетание с наследствена атаксия;

16. Възпалителна полиневропатия – синдром на Guillain-Barré, остър (постинфекциозен полиневрит), други възпалителни полиневропатии;

17. Други наследствени, идиопатични, медикаментозни и възпалителни невропатии;

18. Диплегия на горни крайници – диплегия (горна), парализа на двата горни крайника,;

19. Моноплегия на долен крайник – парализа на долен крайник;

20. Последици от травма на нервите на горен крайник;

21. Последици от травма на нервите на долен крайник;

22. Последици от травми на нерви на гръден кош, гръбначен стълб

Ушно-носно-гърлени и белодробни болести

1. Хронични тонзилити;

2. Хронични лагингити и фарингити

3. Алергични заболявания, засягащи горни дихателни пътища

4. Синуити – в подострия и хроничен стадий.

5. Други възпалителни заболявания на горни дихателни пътища в подострия и хроничен стадий;

6. Състояния след оперативни интервенции в областта на устна кухина, гърло, носни и околоносни кухини;

7. Следтравматични и/или възпалителни лезии на УНГ- органите и меките тъкани на лицето и шията;

8. Възпалителни заболявания на слюнчените жлези;

9. Хроничен бронхит

Кабинетът осъществява прием на пациенти по здравна каса, по допълнителни здравни застраховки и платен прием.

Назад
Нашият Екип