Кардиологията е научна дисциплина и самостоятелна медицинска специалност за познание за сърдечно-съдовата дейност на човека в норма и при патология като част от познанието за вътрешните болести.

Основната цел на специалността “Кардиология” е насочена към осигуряване на висококвалифицирана диагностика, прогнозиране на хода на болестта и прилагане на качествено специфично терапевтично поведение, и лечение при пациентите със сърдечно-съдови заболявания.

Задачите на медицинската специалност “Кардиология” са свързани с изучаване на патофизиологията и патогенезата на сърдечно-съдовите болести, осъществяване на диагностични процедури, медикаментозно и интервенционално лечение, профилактика и рехабилитация на вродените и придобити болести на сърцето и съдовете, подготовка на пациенти за сърдечна операция и овладяване на специфичните медицински проблеми, свързани с това състояние, разпознаване и лечение на сърдечно-съдови усложнения при пациенти с кардиологични или с други извънсърдечни заболявания, експертизна дейност.

Ключови елементи на профилактичната дейност в областта на кардиологията са:

 • първична профилактика (оценка на нивото на сърдечно-съдов риск при здрави индивиди);
 • вторична профилактика (за пациенти със сърдечно-съдови заболявания);
 • рехабилитация, извършвана в заведения за физикална и рехабилитационна медицина, които са в неразривна функционална връзка с кардиологичните структури.

Ключови елементи на диагностично-лечебната дейност в областта на кардиологията са:

 • физикално изследване на сърцето и съдовете;
 • изграждане на диференциално-диагностичен план;
 • определяне на необходимостта от използване на допълнителни диагностични неинвазивни и/или инвазивни (интервенционални) методи и интерпретация на получените резултати;
 • периодична оценка на нивото на глобалния индивидуален сърдечно-съдов риск;
 • определяне на индивидуално медикаментозно и/или инвазивно (интервенционално) лечение, чиято основна цел е удължаване живота на пациента и/или поддържане на добро качество на живота му.

В Медицински център „Доктор Стайков“ ЕООД се извършват неинвазивните диагностични процедури велоергометрия, 24-часов холтер мониториране на сърдечен ритъм и артериално налягане, ехокардиография, оценка на получените резултати.

За извършване на високоспециализираните кардиологични дейности в Медицински център „Доктор Стайков“ ЕООД работят висококвалифицирани лекари-специалисти. Апаратурата, с която се извършват изследванията е съвременна, от висок клас, с изключителна надеждност и възможности за правилно поставяне на диагнозата и предприемане на адекватно на сърдечно-съдовия риск лечение. Най-новото допълнение към апаратурата е Ехокардиограф на Дженерал Електикс, с отлични технически параметри.

В Медицински център „Доктор Стайков“ ЕООД всеки пациент може да реализира:

 • профилактични прегледи на сърдечно-съдовата система;
 • прегледи и консултации с цел диагностика и лечение на сърдечно-съдовите заболявания;
 • неинвазивни диагностични изследвания на сърдечно-съдови заболявания и разчитането им;

В специализирания кабинет по кардиология на Медицински център „Доктор Стайков“ ЕООД работят петима лекари-специалисти по кардиология: д-р Марин Момов, д-р Венцислав Григоров, д-р Ваня Господинова, д-р Иван Стайков, както и д-р Росица Великова.

Всички те са доказани специалисти, с висок професионализъм, с множество допълнителни квалификации за извършване на високоспециализирани дейности в обхвата на медицинска специалност „Кардиология“.

Всички лекари са доказани специалисти, с висока квалификация.

Кабинетът осъществява прием на пациенти по здравна каса, по допълнителни здравни застраховки и платен прием.

Назад
Нашият Екип
Дейности