Медицинската специалност “Нервни болести” е клинична специалност, която е насочена към осигуряване на ранна диагностика, адекватно специфично терапевтично поведение и лечение, прогнозиране на изхода от заболяването, експертна оценка на работоспособността на пациента, ефективна първична и вторична профилактика и диспансеризация на заболяванията на централната и периферната нервна система.

Основни компоненти на профилактичната дейност в областта на неврологията са провеждане на първична  и вторична профилактика в неврологичните специализирани кабинети и  на рехабилитация в звената за физикална и рехабилитационна медицина.

В кабинета по Нервни болести на Медицински център „Доктор Стайков“ ЕООД се осъществява:

  • Диагностично уточняване на заболяването и провеждане на адекватно лечение;
  • Наблюдение и консултации на пациенти с неврологични заболявания;
  • Експертна оценка за временна неработоспособност
  • Дейности по здравна промоция и профилактика;
  • Необходимият лабораторен минимум и инструментални изследвания, имащи за задача да подкрепят диагнозата или да очертаят диференциално-диагностичните търсения;
  • Интердисциплинарни консултации по показания при неврологично болни;
  • Насочване за хоспитализация в отделение по нервни болести в лечебно заведение за болнична помощ, при наличие на медицински индикации;

В Медицински център „Доктор Стайков“ ЕООД  се извършват високоспециализирани изследвания в обхвата на медицинска специалност „Нервни болести“:

  • Електроенцефалография;
  • Електромиография;
  • Доплер сонография на екстракраниални съдове;

В специализирания кабинет по нервни болести на Медицински център „Доктор Стайков“ ЕООД  работят двама невролози,  с изключително богат професионален опит: д-р Веселин Вангелов и д-р Христо Добрев.

Кабинетът осъществява прием на пациенти по здравна каса, по допълнителни здравни застраховки и платен прием.

Назад
Нашият Екип
Дейности