Педиатрията е интегрална медицинска специалност, обект на която са децата от 0 до 18-годишна възраст. Основна цел на педиатрията е съхраняване и/или подобряване на детското здраве.

Основните задачи на лекаря-педиатър са свързани с проследяване и оценка на физическото и нервно-психическото развитие на детето;първична и вторична профилактика на заболяванията и промоция на здравето; диагноза и лечение на заболяванията в детската възраст; подкрепа на родителите при отглеждане на децата и съдействие за подобряване на родителските практики за отглеждане и възпитание на децата и стимулиране на ранното детско развитие.

В кабинета по педиатрия на Медицински център „Доктор Стайков “ ЕООД се извършват:

  • Профилактични дейности, които включват промоция на детското здраве и профилактика на заболяванията; наблюдение и оценка на физическото и нервно-психическото развитие на детето; даване указания за рационално хранене, наблюдение и оценка за тяхното изпълнение; повишаване на защитните сили на организма на детето чрез проследяване за правилния хигиенен режим на отглеждане и при необходимост даване на указания за корекция, даване на съвети за провеждане на закалителни процедури; даване на указания и провеждане на ваксинопрофилактика; провеждане на профилактични прегледи и изпълнение на профилактични програми, запознаване на родителите с принципите за водене на здравословен начин на живот от детето и с възможностите за целенасочено и активно влияние на фактори, действащи благоприятно върху детското здраве.
  • Диагностично-лечебни дейности, които включват диагноза, лечение и рехабилитация на остри и хронични заболявания; оказване на консултативна помощ; експертна оценка на здравословното състояние на детето,назначаване на лабораторни, образни, функционални и други изследвания, консултация с други специалисти; контролни прегледи за оценка на състоянието на детето и ефекта от приложеното лечение;

В педиатричния кабинет на медицинския център се прилагат диагностично-лечебните алгоритми по педиатрия:

  • алгоритъм за здравословно хранене в детска възраст;
  • алгоритъм за закаляване;
  • алгоритъм за оценка на физическото развитие;
  • алгоритъм за оценка на нервно-психическото развитие;
  • алгоритъм за поведение при често срещани симптоми в детска възраст – повишена температура, коремна болка, повръщане и др.

В специализирания кабинет по педиатрия на Медицински център „Доктор Стайков“ ЕООД работят четирима педиатри, които се ползват с доверието и обичта на своите малки пациенти, и на техните родители: д-р Мирослава Колева, д-р Роза Йорданова, д-р Анна Петрова и д-р Женева Ангелова, която освен специалност педиатрия, притежава и придобита специалност по детска кардиология.

Към тях винаги можете да се обърнете за съвет или помощ, които са необходими при отглеждането на Вашето дете и ще бъдете посрещнати с истинско разбиране, грижа и внимание.

Назад
Нашият Екип
Дейности