Специалността „Пневмология и фтизиатрия“ включва медицински дейности,  свързани с физиологични състояния или патологични изменения  на дихателната система и/или на други органи и системи, чиито функции или патология са довели до увреждане на дихателната система, както и случаите при които  функции на други органи и системи са временно или трайно нарушени като последица на патология на дихателната система.

 

Обект на медицинската специалност „Пневмология и фтизиатрия“ са редица социалнозначими заболявания като Бронхиалната астма, Хроничната обструктивна белодробна болест, тежки, животозастрашаващи заболявания като белодробната тромбемболия, редки генетични заболявания –  идиопатична белодробна фиброза, муковисцидоза, както и често разпространените възпалителни заболявания на белия дроб – бронхити,  пневмонии, бронхиолити.

В областта на пневмологията и фтизиатрията се включват дейности, свързани с ограничаване разпространението на белодробните болести и туберкулозата, предотвратяване развитието на усложнения или хронифициране на болестта при остра белодробна патология, предпазване/спиране прогресирането на белодробното увреждане при хронична белодробна патология, провеждане и контролиране на лечение, назначено от специалист, следболнично проследяване на белодробни болести, когато за това  е нужно наблюдение от специалист по пневмология и фтизиатрия.

 

В Медицински център „Доктор Стайков“ се извършват диагностични процедури със съвременни методи и апаратура:

  • Спирометрия;
  • Пулс оксиметрия;
  • Функционално изследване на дишането;

 

Необходимостта от тесни интердисциплинарни връзки  с други медицински специалности е постигнато чрез наличие на  широк кръг от медицински  специалисти в Медицински център „Доктор Стайков“, което е изключително важно при постигане на оптимален диагностичен и терапевтичен ефект за пациента.

Лечебното заведение разполага с качествена  образна/рентгенова диагностична апаратура и клинична лаборатория  – изследвания, без които не е възможно да се постави правилната диагноза и съответно да се приложи адекватно лечение.

В специализирания кабинет по Пневмология на Медицински център „Доктор Стайков“ ЕООД  работи д-р Веселина Терзиева-Ненова –  специалист по  „Пневмология и фтизиатрия“, с високо ниво на професионална квалификация, с  богат опит в провеждането на диагностични изследвания и в  прилагането на  съвременни лечебни методи  в областта на белодробната патология.

Назад
Нашият Екип
Дейности