Медицинската специалност “Ушно-носно-гърлени болести” се занимава с диагностиката, консервативното и хирургичното лечение на заболяванията от областта на ушно-носно-гърлените болести.

В кабинета по УНГБ  на Медицински център „Доктор Стайков“ ЕООД се осъществява медицински дейности в обхвата на медицинска специалност „Ушно-носно-гърлени болести“, които включват: лекарски преглед, необходим обем от диагностични изследвания  за уточняване на диагнозата, консултации с лекари с други специалности, в зависимост от придружаващите заболявания, както и:

  • Диагностика на планови и спешни заболявания, в обхвата на медицинската специалност;
  • Диагностика и прогностика и консервативно лечение на ушно-носно-гърлените заболявания, както и малки амбулаторни терапевтични процедури.
  • Изследване и определяне на функцията на слуховия и вестибуларния анализатор;
  • Обработка на рани, контролни превръзки;
  • контролни прегледи, експертиза на временната неработоспособност;
  • предоперативна подготовка в извънболнични условия;
  • насочване на пациент в болнична структура по УНГБ на лечебно заведение за болнична помощ.
  • Аудиометрия;
  • Консултации с лекари с други специалности, в зависимост от придружаващите заболявания;

В специализирания кабинет по ушно-носно-гърлени болести на Медицински център „Доктор Стайков“ ЕООД  работят двама лекари  с изключителни познания в областта на ушно-носно-гърлените болести, придобили медицинска специалност през 2020 г., с  огромно желание за въвеждане на нови стандарти на работа в тази  медицинска специалност: д-р Станимир Динев и д-р Николай Бъчваров.

Назад
Нашият Екип
Дейности